(راه وروش شرعی عقد نکاح ( نکاح بسته کردند

 شریعت در مورد حضور زن در مجلس ایجاب وقبول چه راهنمایی داده است ؟ شیوه سنت ایجاب وقبول چیست؟

شریعت در مورد حضور زن در مجلس ایجاب وقبول کدام ممانعتی نگذاشته که بگوئیم زنان نمیتواند در مجلس ایجاب وقبول حضور یابند  درین باره هیچ آیه وحدیثی موجود نمیباشد بنا بر این در دنیای  امروزی در بسیاری کشور های اسلامی زنان نیز در مجلس ایجاب وقبول حضور می یابند بجز کشور های محافظه کا ر مانند افغانستان حضور زنان درین ممالک در مجلس ایجاب وقبول به ندرت دیده میشود  اما این عنعنه را نمیتوانیم امر شریعت تلقی بکنیم  این یک عقیده نا درست هست که زنان در عقب جامعه انداخته میشوند

شیوه های سنت ایجاب و قبول را میتوانیم به موارد ذیل توضیح بدهیم.
معلوم بودن زن وشوهر که هر دو به نام ونسب تعیین شوند
رضایت کامل هردو زن وشوهر که اقرار بکنند به این رضایت ” ایجاب وقبول”
وجود دو شاهد عدل که فاسق وفاجر نباشند  درین جا باید گفت که یک این  دو شاهد زن ویا هر دوی آن مرد شده میتواند فقط در مذاهب شهادت زن را به تنهائی رد میکنند
اما مذاهب نیز شهادت دوزن را در جای یک مرد قبول میکنند  برا معلومات بیشتر در باره شهادت زن در قران کریم لطفا این مقاله مطا لعه بکنید
http://www.dinwefetrat.com/?p=5011

شهادت زن از منظر قرآن کریم

   در ین مقاله جائز بودن شهادت زنان را در همه موارد بدون حضور داشت کدام مرد با دلائل از آیات قرآن کریم ثابت میکند بنا براین کسی در باره شهادت ویا حضور زنان در عقد نکاح تردد داشته باشند برایشان مطالعه مقاله فوق توصیه میشود
وشاهدان امانت کار وعادل باشند
کدام مانع شرعی دیگر وجود نداشته باشد در نکاح این دونفر مثلا خواهر وبرادر نسبی ورضاعی نباشند ، زن در مرحله عدت طلاق ووفات نباشد،
تعیین کردن ودادن مهر نیز ضروری است ونمی توان آنرا نظر انداز کرد خصوصا در شرائط فعلی. فقط مهر برای خود د ختر داده شود
گرفتن مهر دختر از طرف پدر ویا برادر ویا کدام اقارب دیگر مخالف آیه های سریع قران کریم هست چون در آیه های مربوط مهر را برای خود زنان بدهید میفرماید

 ایجاب وقبول زن وشوهر  در حضور دشت دو شاهد عدل وشاهدی دادن هردو بر عقد نکاح.
از آداب وسنتهای نکاح اعلان نمودن ازدواج وولیمه دادن یعنی مهمانی ازدواج نیز میباشدفقط درین ولیمه از اسراف باید صرفه جوئی کرد چون پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک حدیث مبارکه اش چنین میفرماید بهترین نکاح آسان ترین نکاح هست

 از شرائط وارکان نکاح وجود شخص نکاح خوان نیست البته این سنت است

باید لزوما دختر در مجلس نکاح حضور یابد ولو برای چند دقیقه که خود را معرفی کند وایجاب قبول را بزبان خود اقرار کند زیرا در تعامل کردن شاهدان با عروس ازعقب پرده وپشت دروازه ممکن غلطی ویا خطأ وسوء تفاهم واقع شود واین شیوه نادرست است، هنکام حضور یابی عروس در مجلس نکاح تنها ولی امر دختر، هردو شاهد، شوهر وقاضی نکاح ویا نکاح خوان حضور داشته باشد واشخاص دیگر در این صورت مجلس نکاح را ترک کنند تا اینکه عروس در حرج واقع نشود. این شرایط البته وقتی در نظر گرفته میشود در جامعه مانند افغانستان زن ها از مردان جدا زنده گی بکنند  رعایت نمودن به این شر ط بهتر خواهد بود

همچنان در صورت که خود انسان عاقل وبالغ وحاضر بوده باشد ضرورت به وکیل گرفتن ندارد، خود انسان چی مرد باشد ویا زن شخصا خواستهای خود را بزبان بیاورد ومطرح کند

لیکن وکیل گرفتن هم یک امر مشروع وجائز است ودر آن حرج ومانع شرعی نیست

تعیین کردن مهر عروس از صلاحیت وحق خودش  است. نه از صلاحیت نکاح خوان وملا امام به خواطریکه شریعت . این حق را  به خود زنان داده
_ نکاح خوان ومولوی صاحبان تنها می توانند دختر وولی امرش را تشویق وترغیب کند که مهر غیر واقعی وزیاد نباشد که از توان شوهر خارج باشد.

_ البته این حق هم نکاح خوان دارد که مهر مثل تعریف که عبارت از مقدار مهر مروج در اقارب عروس وهم قریه وهمسایه وهمسویه آن._ در صورت نکاح قبلا بدون مهر  انجام شده باشد قاضی برایش مهر تعیین میکند

 خلاصه امر عقد نکاح وازدواج یکی از مهمترین عقدها در زندگی مسلمان است زیرا توسط این عقد زن وشوهر به همدیگر حلال میشوند، ویگانه اتفاقیه است که زندگی زن وشوهر را مشروعیت می بخشد در حال که قبل از بستن نکاح بیگانه بودند..ونظر به این اهمیت بزرگ که دارد این عقد از خود احکام ، آداب وشروط خاص دارد که باید مراعات شود   تا اینکه نکاح شان صحیح ودرست شمرده شود واز هر نوع خلل وشک وتردید در امان بمانند

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş

ابراز نظر  
نظر خود را درباره اين مطلب بيان کنيد *
 

شوهد 330 مرة/مرات