- دين و فطرت - http://www.dinwefetrat.com -

آیا اعتکاف در غیر مساجد اشکال دارد؟- عبد العزیز باییندر