آیا رقصیدن در مجالس شادی جایز هست؟

به نظرشما جشن عروسى چه ویژگیهایى دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا گوش دادن به موسیقی و آواز یا رقصیدن در عروسی یا در مجالس شادی جایز هست؟ پاسخ: اگرمنظور از مجالس شادی لهو و شرابخوری و فساد باشد،بی شک جایز نیست. ولی مجلس عروسی محلی که در آنجا شرکتکنندگان به آهنگ ها گوش می دهند … ادامه خواندن آیا رقصیدن در مجالس شادی جایز هست؟