امر به معروف یا اجبار دینی؟

امر به معروف یا اجبار دینی؟ درین مقاله میخواهیم امر به معروف ونهی عن المنکر را بر اساس آیات قران کریم شرح وتو ضیح بدهم همه من شما میدانیم که در مذاهب امر به معروف ونهی عن المنکر یک وجیبه دینی هست یعنی نسبت به دیدگاه مذاهب کسی اوامر الهی را به جا نیا رند … ادامه خواندن امر به معروف یا اجبار دینی؟