(راه وروش شرعي عقد نكاح ( نكاح بسته كردند

 شریعت در مورد حضور زن در مجلس ایجاب وقبول چه راهنمایی داده است ؟ شیوه سنت ایجاب وقبول چیست؟ شریعت در مورد حضور زن در مجلس ایجاب وقبول کدام ممانعتی نگذاشته که بگوئیم زنان نمیتواند در مجلس ایجاب وقبول حضور یابند  درین باره هیچ آیه وحدیثی موجود نمیباشد بنا بر این در دنیای  امروزی در … ادامه خواندن (راه وروش شرعي عقد نكاح ( نكاح بسته كردند