قربانی به صورت اشتراکی

میگو یند که گاو وشتررا  میتواند  هفت نفر قربانی بکند  بیشتر ازین شریک شوند جایزنیست  آیا  واقعا چنین هست  ؟ ونیز دربین مردم رایج هست درگاو وشتر شریک ها با ید تک  باشند جفت نباشند آیا این حقیقت دارد؟   میشه بادیلیل برایم توضیح بدهید. بلی به خواطر ادا نمودن وجیبه قربانی در گاو وشتر حد … ادامه خواندن قربانی به صورت اشتراکی