مفهوم شفاعت را صحیح بفهمیم

مفهوم شفاعت را صحیح بفهمیم واژه «شفاعت» مأخوذ از مادّه «شفع= جفت» به معنای انضمام چیزی به چیز دیگر است. خلیل در مورد معنای «شفع» می گوید: الشفع: ما کان من العدد ازواجاً. تقول: کان وتراً فشفعته بالآخر حتی صار شفعاً. و فی القرآن «والشفع والوتر… (خلیل بن احمد الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق، الدکتور مهدی … ادامه خواندن مفهوم شفاعت را صحیح بفهمیم