مَجاز چیست. آیا در قران مَجاز وجود دارد؟

مَجاز چیست. آیا در قران مّجاز وجود دارد؟  ابن تمیمه می گوید که مّجاز نام دیگر دروغ  است. به نظر شما در قران مَجاز وجود دارد؟ :جواب مَجاز کلمه ای است در زبان عربی به معنی گذاشتن چیزی از جایی به جایی دیگر. به تعبير ديگر به الفاظی كه در به جای معنایی به جز … ادامه خواندن مَجاز چیست. آیا در قران مَجاز وجود دارد؟