دين وفطرت

آرایش بانوان در جمع نامحرمان ، چه حکمی دارد؟

 

پاسخ:

ارتباط بین محرم ونامحرم در اسلام معین ومشخص شده است و حجاب دستور و توصیه ی خداوند متعال به همه دختران و زنان باایمان می باشد که باید رعایت نمایند. چون حجاب نوعی امنیت است و زنان با داشتن حجاب بیشتر حس امنیت می‌ کنند.  در اسلام آراستگی ظاهری امتیازی برای فرد شمرده شده است یعنی زن و مرد مسلمان خصوصا زمانی که میان مردم حضور می یابند بهتر است همیشه خوش قیافه باشند و  باید شئون اخلاقی و تربیتی را رعایت کنند،  نقش آراستگی ظاهر در آرامش و نشاط روحی و ایجاد شادی و انبساط فردی و اجتماعی انکارناپذیر است.

به طور کلی آرایش زن حرام نیست ولی آرایش کردن زن زمانی که در جمع نامحرمان حاضر می شود  و در صورتی که نامحرم او را ببیند، و مفسده‌ای داشته باشد امر قابل قبولی نیست یعنی نبایند آنچنان آرایش کند که جلب توجه کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید