دين وفطرت
آیا ازپول ذخیره شده برای رفتن به حج زکات واجب میشود؟

آیا ازپول ذخیره شده برای رفتن به حج زکات واجب میشود؟

 یک شرط زکات گذشتن یکسا ل  بر بالای پول هست واین را در اصطلاح فقه “حوالان الحول میگویند” اگر پولی را که شما به خواطر رفتن به حج زخیره کرده اید اما به قرعه کشی حج نام شما نبراید واز بالای پول تان  یکسال تیر شده باشد وپول تان نیز به نصاب زکات رسیده باشد پرداختن زکاتش واجب میشود اگر در قرعه کشی حج نام تان براید آن وقت پرداخت زکات از پول که به خاطر ادای حج زخیره کرده اید واجب نمیباشد

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید