دين وفطرت
آیا استحمام و شنا کردن روزه را باطل می کند؟

آیا استحمام و شنا کردن روزه را باطل می کند؟

حمام کردن در حال روزه جایز است و اشکالی ندارد. ولی  روزه دار باید توجه داشته باشد که هنگام  استحمام  نباید اجازه دهد آب وارد حلقش شود  اگر آب وارد دهانش شد باید فورا آب را بیرون بریزد . البته آن چه موجب بطلان روزه می شود پایین رفتن آب از حلقش می باشد.  غیر از این حمام کردن روزه دار روزه او را باطل نمی کند.  شنا کردن نیز از  آن  قبیل است. ولی در شنا کردن   ممکن است خطر زیادی داشته باشد، باید توجه کرد

 بنابر این شنا کردن و  زیر آب دوش رفتن با روزه‌داری منافات ندارد و مبطل روزه نبوده است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید