دين وفطرت
آیا بالباسیکه بر روی آن تصاویر انسان ویا حیوان باشد خواندن نماز جایز هست؟

آیا بالباسیکه بر روی آن تصاویر انسان ویا حیوان باشد خواندن نماز جایز هست؟

بسیاری علما ء خواندن نماز را با لباسیکه بر روی آن عکس انسان ویا حیوان باشد جایز نمیدانند حتی  پوشیدن چنین لباس را جایز نمیدانند و با اطفال نیز  پوشاندن  چنین لباس را جواز نمیدهند . اما  هیچ حدیث صحیح ویا آیه کریمه که مدلول به حرمت ویا به کراهت پوشیدن لباس که با لایش تصویر  انسان ویا حیوان باشد  موجود نیست بنا بر این با اطفال تان پوشاندن چنین لباسی هیچ مما نعتی ندارد اگر با چنین لباس نماز بگذارید کدام مشکلی ندارد اما در بین مردم بر تن کردن چنین لباسی خوش پنداشته نمیشود از پوشیدن چنین لباسی پر هیز بکنید بهتر خواهد بود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها