دين وفطرت
آیا با بوسیدن دست شیخی می توان به بهشت رفت؟

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید