دين وفطرت
آیا برای یک زن جایز است که به مرد نامحرم دست بدهد؟

آیا برای یک زن جایز است که به مرد نامحرم دست بدهد؟

 

آیا برای یک زن جایز است که به مرد نامحرم دست بدهد؟

هر گونه تماس جسمی بین زن و مرد نامحرم حرام است. حتی دست دادن با افراد نامحرم از دینهای غیر از اسلام است و افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند نیز از این کار منع شده است. بهترین اصول در ملاقات سلام کردن است. یعنی بطور قولی گفتن "سلام علیکم". و این مسا له را باید فراموش نکنیم اگر کسی هنگام ملاقات بطرف دیگر دست دراز نمی کند این از روی بی احترامی نیست بلکه از روی احترام به قوانین خدای تعالی می باشد.

خدای تعالی در آیه 31 سوره نور در این باره می فرماید:

 به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعا از آن پيداست و بايد روسرى خود را بر سينه خويش [فرو] اندازند و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان [همكيش] خود يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كه [از زن] بى ‏نيازند يا كودكانى كه بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نكرده‏ اند آشكار نكنند و پاهاى خود را [به گونه‏ اى به زمين] نكوبند تا آنچه از زينتشان نهفته مى دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید