دين وفطرت
آیا به حج نرویم؟

آیا به حج نرویم؟

 

هر سال از  کشورهای مختلف جهان  مسلمانان بقصد زیارت حج و عمره به عربستان سعودی سفر می کنند و در این راه  ملیونها پول  مصرف می نمایند. و معلوم است که آل سعود این پولها را به آمرکیا می دهد و آمریکا با این پولها در کشورهای اسلامی مسلمانان را می کشد. آیا زمان توقف سفر حج عمره نرسیده است؟

قبل از ورود به اصل پاسخ لازم است در ارزيابی اين موضوع به چند نکته توجه داشتيم:

آیا شما اتومبیل دارید؟ و برای خرید آن اتومبیل پول زیادی دادید، آیا می دانید آن پولی که دادید کجا می رود و در چه اموری مصرف می شود ؟ البته نخیر.  ما هم نمی دانیم آن چیزی که می خریم پولش کجا می رود و در کدام راه مصرف می شود، چون به ما دخالت ندارد.

 مثلا فرض کنید در نزدیک خانه ما مغازه ای هست که هر روز از آنجا چیزهای می خریم،  آیا واجب است بپرسیم که شما آن پولی که می دهیم در کدام راه مصرف می کنید؟ این که درست نیست، هیچ کس حق دخالت در امور خاص دیگران ندارد.    ما از اعمال خود مسولیم و  چیزی می خریم دقت کنیم که حلال باشد. بر همین اساس توجه به نحوه کسب حلال و چگونگی حلال بودن روزی، یک ضرورت برای هر مسلمان است.

پرسش شما هم از قبیل است.  حج عبادتی است که وجوب آن به صراحت در قرآن آمده است و  مسلمان طبق امر خدای متعال برای زیارت حج و یا عمره به مسجد الحرام  سفر می کند و بی شک برای هزينه سفر و نقل مكان باید پرداخت کند ؛ پس آنان این پول را در کجا و در کدام راه استفاده می کنند کار ما نیست.  

ما را در فضای مجازی دنبال کنید