دين وفطرت
آیا به خا طر گرفتن روزه  بیدار شدن به سحری واجب هست؟

آیا به خا طر گرفتن روزه بیدار شدن به سحری واجب هست؟

به خواطر گرفتن روزه بیدار شدن به سحری شرط نیست اما سنت هست رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدار شدن به سحری را توصیه نموده هست وچنین فرموده اند: سحری بخورید زیرا در سحری برکت هست . بنا براین کسی نیت روزه را بکند بیدار شدن ایشان به سحری توصیه شده هست چون طوری که میدانید برای امتان گذشته نیز روزه فرض بوده اما اونها به سحری بیدار نمیشدند به خاطر مخا لفت برای آنها بیدار شدن به سحری تو صیه شده هست علی رغم هذا اگر شخص بدون خوردن سحری روزه بگیرد روزه اش صحیح میباشد هیچ باکی ندارد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید