دين وفطرت
آیا بیشتر دوزخیان را زنان تشکیل می‌دهند؟

آیا بیشتر دوزخیان را زنان تشکیل می‌دهند؟

 

سوال

آیا بیشتر دوزخیان را زنان تشکیل می‌دهند؟

در قران کریم اطلاعی در این باره هست؟ برخی از آخوندها در خطبه های خیش می گویند که ذر این باره احادیث فراوان داریم؟ آیا نظر شما چیست؟

با آن‌که در برخی از روایات مرسل، عباراتی وجود دارد که گویا بیشتر دوزخیان از زنان هستند، اما این موضوع به صورت کلی قابل پذیرش نیست.

از طرف دیگر که هنوز قیامت نشده و الان کی به دوزخ و کی به بهشت خواهد رفت معلوم نمی شود. این عقیده مطابق به عقیده جبرییه ها است. نظر ما این است که این روایات جزء از افطراع نیست. 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید