دين وفطرت
آیا تنبلی وبی حوصلگی در نماز و عبادات دیگر از علایم منافقین می باشد؟

آیا تنبلی وبی حوصلگی در نماز و عبادات دیگر از علایم منافقین می باشد؟

جواب: اولا انسان باید فکر کند که نماز را برای کی ادا می کند. و آیا روا است که در مقابل خداوند تنبلی کرد؟   ما  نماز را برای رضایت  و با فرمایش خدا می خوانیم.  اگر کسی به خدا محبت و عشق دارد نمی‌تواند حرفهایش را نادیده بگیرد و به آنها بی‌توجهی کند. نمی‌شود خدا را دوست داشت و نماز نخواند.

 طبیعی است که خواب  هم شیرین است ولی ما به امر الهی تسلیم می شویم.  وبايد مسلمان بخاطر ادای نماز در اوقاتش جدی باشد واهتمام خاص نمايد،  تنبلی و بی ­حوصلگی نکند.    زيرا اگر كسی اهتمام نكند بيم آن ميرود كه از جمله منافقين شمرده شود. چنانچه خداوند در قرآن کریم، کسالت در انجام طاعات و عبادات را از جمله صفات منافقین بیان می دارد و  می فرماید: «إنّ المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و إذا قاموا إلی الصلوه قاموا کسالی یراون الناس و لایذکرون الله إلاقلیلا؛» (سوره نساء- آیه 142

یعنی «همانا منافقان، با خدا نیرنگ می کنند در حالی که او با آنان نیرنگ کننده است، چون به نماز می ایستند با کسالت برمی خیزند و چون در انظار مردم نماز می خوانند، ریا می کنند و خداوند را جز اندکی یاد نمی کنند».

چون منافقان از روی ریا نماز می خوانند و احساس مجبوریت می کنند. بنابر این مسلمان بسبب رضایت و امر و فرمایش خدا نمازش را ادا می کند ولی منافق بخاطر ریا، و این است تفاوت اصلی بین آنها.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها