دين وفطرت
آیا حدیثی در باره دعاء خواندن قبل از آمیزش جنسی وجود دارد؟

آیا حدیثی در باره دعاء خواندن قبل از آمیزش جنسی وجود دارد؟

آیا حدیثی در باره دعاء خواندن قبل ازآمیزش جنسی وجود دارد؟

جواب

:در باره دعاء  خواندن قبل از آمیزش جنسی حدیثی از رسول خدا (ص) وارد شده است  که فرمود

“هرگاه کسی برای مجامعت و آمیزش جنسی نزد همسر خود برود و بهتر است که این دعاء را بخواند

بِاسْمِ اللهِ اَلّلهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطانَ ما رَزَقْتَنا”

“بار خدایا ما را از شیطان دور نگاه دار و شیطان را از فرزندی که به ما عنایت می کنی دوار بدار”

(بخاری، بدء الخلق 11، دعوات 55، توحید 13، مسلم-نکاح 116، ابو داوود –  نکاح 44-45، ترمیزی نکاح 8، ابن ماجه نکاح 27، احمد بن حنبل 1/217)

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید