دين وفطرت
آیا حدیث “اصحاب من مانند ستارگان هستند..” صحیح هست؟

آیا حدیث “اصحاب من مانند ستارگان هستند..” صحیح هست؟

بعضی محدثین می نویسند که پیامبر (ص) فرموده است: “اصحاب من مانند ستارگان هستند که به هرکدامشان اقتدا کنید هدایت یافته اید” نظر جنابعالی در این باره چیست؟ آیا این حدیث صحیح و از پیامبر است؟

جواب:

اصل همان “حدیثی” که عرض کردید این است: “أصحابى کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم” و ترجمه اش همان است که شما ارائه نموده اید. این روایت با حکم عقل منافات دارد چرا که چگونه ممکن است در حالی که مخاطب برای آن حضرت نامعلوم است در باره اصحابش اینگونه اظهار نظر نماید.   حضرت رسول خدا (ص) هنگامی که این جمله را گفته مخاطبش کی بود؟ اگر که مخاطبش اصحاب بود پس چرا نمی فرماید “شما مانند ستارگان هستید”؟  الان فرض کنیم حدیث مورد صحیح بوده و از رسول خدا (ص) صادر شده باشد اما آیا در حالی که مخاطب این روایت، صحابه بوده اند چگونه ممکن است که آن حضرت صحابه را امر به اقتداء واهتداء به خود صحابه نموده باشند؟

از این جا نیز معلوم می شود که این جمله از رسول خدا  صادره نشده  بلکه سالها بعد این حدیث را نوشته و به آن حضرت نسبت داده اند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید