دين وفطرت

آیا حوریان در بهشت بعنوان پاداش تنها به مردان داده می شوند؟

حوریان که  در باره آنها در قران کریم ذکر می شود خدمتگزاران در بهشت هستند. نه اینکه بعضی ها ادعا می نمایند، آنها برای برطرف کردن نیازهای جنسی مردها هستند بلکه آنها خدمتگزاران هستند که در بهشت همچنین بعنوان پاداش به زنان نیز داده می شوند. در این مورد از حضرت پیامبر روایتی آمده است. زنانی که وارد بهشت می شوند مقامشان برتر از حوریان بهشت است و آنها زیباتر از حوریان بهشت هستند که شوهرانشان هرگز آنها را ترک کرده به حوریان مایل نمی شوند.

ولی بعضی ها  آنچنین بهشت را به انسانها ارائه می نمایند که آنجا تنها مردها آنچه دلهایشان خواهد از آن لذت مى‏برند و در اختیار آنها حوریان بی شمار وجود دارد و زنان به آنها تماشا می کنند.

بنابراین لذت‏های بهشت تنها مخصوص مردان بهشتی نمی باشد، بلکه کسی که داخل بهشت می‏شود فرق نمی کند مرد باشد یا زن از نعمت‏ها  بهشت برخوردار خواهد شد.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید