دين وفطرت
آیا خریدن قربانی از غیر مسلم جایز هست؟

آیا خریدن قربانی از غیر مسلم جایز هست؟

 به خواطر  قربانی فروشنده آن مسلمان بودن شان شرط نیست . حیوانیراکه میفروشد از جمله بهیمة الانعام یعنی از حیواناتیکه قربانی از آن جایزمیباشد بودن شان مهم هست وقتیکه حیوان از جمله بهیمة الانعام باشد میتواند از هرکسی آنرا بخرد

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید