دين وفطرت
آیا خرید و فروش ارز خارجی از طریق اینترنت حلال است؟

آیا خرید و فروش ارز خارجی از طریق اینترنت حلال است؟

 

آیا خرید و فروش ارز خارجی از طریق اینترنت درست است؟ و این کار حلال است؟

پاسخ: خرید و فروش ارز خارجی کاری است یک کمی خطرناک. چون در این کار ممکن است ربا هم باشد. ولی اگر ربا نباشد خرید و فروش ارزهای خارجی با اینترنت اشکال ندارد

عبد العزیز بایاندر

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید