دين وفطرت
آیا خواندن اذان در زبان دیگر مجاز هست؟

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید