دين وفطرت
آیا خواندن اذان در زبان دیگر مجاز هست؟

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها