دين وفطرت
آیا خواندن اذان در نمازها فرض است؟

آیا خواندن اذان در نمازها فرض است؟

آیا خواندن اذان در نمازها فرض است؟ می توانیم بدون اذان نمازمان را ادا کنیم؟

جواب

اذان یعنی صدا کردن، دعوت کردن است. یعنی خبر کردن وقت نماز به مسلمانان می باشد. اولین موذن در اسلام حضرت بلال است که توسط رسول اکرم (ص) به این وظیفه تایین شده بود. از نظر لغوی به معنی آگاه کردن ، خبر به گوش رساندن است.  اذان ندایی است برای اعلام وقت نماز با الفاظ مخصوص.  در نتیجه نماز باید در اول وقتش ادا شود. بنابر این گاه در مسجد باشد و گاه در جای دیگر  بدون اذان هم نماز خواندن واجب است.  

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها