دين وفطرت
آیا خواندن صیغه به محرمیت سبب می شود؟

آیا خواندن صیغه به محرمیت سبب می شود؟

اگر زنی به نوزادی (غیر نوزاد خود) شیر دهد، کدام محرمیت را سبب می شود؟ امروزه وقتی خانواده ای نوزاد دختر را به فرزندی قبول میکنند، با خواندن صیغه محرمیت نوزاد دختر با پدر شوهر (یا این قبیل کارها)، این نوزاد را به پدر خوانده خود محرم میکنند! علاوه بر این نظر شما  در مورد متعه چیست؟

جواب:

محرمیت ارضاعی مثل محرمیت خونی مانع بر ازدواج می شود.

اما خواندن صیغه برای ایجاد محرمیت – مخالف قرآن و سنت است و مورد پذیرش ما نمی باشد. در خواندن صیغه برای نوزاد (ظلمت علی ظلمت است) چند تا اشتباه است: نکاح اطفال خلاف قرآن و سنت است و دوم این که صیغه و متعه که علما شیعی مجاز می دانند در اصل جایز نیست.

برای اطلاعی بیشتر مراجعه بفرمایید:

آیا نکاح متعه جایز است؟

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها