دين وفطرت
آیا دراسلام تنبیه بدنی ویاکتک زدن زن ها جایز هست؟

آیا دراسلام تنبیه بدنی ویاکتک زدن زن ها جایز هست؟

نخیر جایز نیست اما دربین مردم وکتب تفاسیر وفقه کتک زدن مرد ها خانم هایش را جایز میدانند فقط کسی به زنده گی پیامیبر ورفتار آن به خانم هایش را هیچ مد نظر نمیگیرند آیا کدام روایتی موجود هست پیامبر کدام خانمش را کتک زده باشد؟ بالعکس روایات فراوانی موجود هست پیامبر گرامی کتک زدن وبد رفتاری با خانم ها را نهی کرده مانند این روایت که پیامبر فرمود : «ایضرب‌ احدکم‌ المرأة‌ ثم‌ یظل‌ معانقها آیا زن‌ را کتک‌ می‌زنید، سپس‌ می‌خواهید با او هم آغوش‌ باشید؟!» حتی در خطبه حجة الوداع هم نیز با رفتار نیک همراه خانم هارا امر نموده هست اون هارا امانت خداوند جل جلاله  برای مرد ها خواندند. پس اگر کتک زدن خانم ها در قرآن کریم جایز دانسته میشد ؟ اون پیامبری که از هر کس قران کریم را بیشتر میدانند ومخاطب درجه یک قران کریم هست خانم هایش را کتک میزد اما این کارا نکر د چون خانم های پیامبر هم جناب شان را رنجیده میکردند اما  پیامبر گرامی با وجود این همه  مشکلات به هیچ یک از خانم هایش دست با لا نکرده هست به خاطرمعنی درست آیه 34 سوره نسا لطفا لینک زیر را مطا لعه بفر مایید که درین لینک در قران کریم هم کتک زدن خانم ها جایز نبودن شان را پی خواهیم برد

 http://www.dinwefetrat.com/?p=3490

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها