دين وفطرت
آیا درهنگام روزه داری دشنام دادن ونا سزا گوئی روزه را میشکند؟

آیا درهنگام روزه داری دشنام دادن ونا سزا گوئی روزه را میشکند؟

دشنام دادن ونا سزا گوئی روزه را نمشکند چون روزه را خوردن آشا میدن ومقاربت جنسی میشکند فقط دشنام دادن ونا سزا گوئی ثواب روزه را کم میکند بدلیل اینکه خداوند جل جلاله در قران کریم در سوره بقره آیه 183 چینین میفر ماید : ای کسانیکه ایمان آورده اید روزه همچنان که برای امتان پیش از شما فرض گردانیده شده بود برای شما نیز فرض گردید تا با شد شما خویشتن را نگاه دارید
آیه فوق به کلمه ( لعلکم تتقون) یعنی تا با شد خوشتن را نگاه داری بکنید خاتمه می یابد
دشنام دادن درهر زمان یک عادت زشت ونا پسندمیباشد بنا بر این در ماه رمضان خود را باز داشتن از دشنام ونا سزا گوئی نسبت بدپگر ماه ها الزمتر خواهیم بود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها