دين وفطرت
آیا دروضو بالای جواریب مسح کرده شود بعداز کشیدن آن وضو میشکند؟

آیا دروضو بالای جواریب مسح کرده شود بعداز کشیدن آن وضو میشکند؟

متسافانه مساله مسح در وضو بالای پا هادر بین مذاهب یک مساله خیلی اختلافی هست منشا این اختلاف به نظر وقف سلیمانیه دور شدن مسلمان ها از قرآن کریم هست از روی تعصب مذهب ومذهب پرستی اعم از سنی وشیعه همه اش یک مساله را از دیدگاه مذاهب شان مینگرند وقرآن کریم را در جایگاه دوم قرار میدهند اگر قران کریم را جایگاه اول قرارد داده به این مساله بنگرند جوابش خیلی ساده وواضح هست چون قران کریم در وضو مسح کردن پا ها را امر میکند بنا براین فرق نمیکند پای لچ باشد ویا با جوراب باشد وقتیکه وضو گرفته شود وضو تمام میشود شکننده های وضو نیز در قران کریم واضح هست وکشیدن جوراب از پا شکننده وضو نمیباشد ونیز رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتیکه وضو میگرفت بالا ی نعلین اش مسح میکردند اگربا کشیدن نعلین وضو بشکند روسول الله بالای نعلینش مسح نمکیرد بلکه آنهارا کشیده مسح میکردند اما جناب ایشان این چنین نمیکردند

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید