دين وفطرت
آیا  در ایام عید مقاربت جنسی بین زوجین ممنوع هست؟

آیا در ایام عید مقاربت جنسی بین زوجین ممنوع هست؟

در روز های مبا رک ما نند عید قربان ورمضان وشب های جمعه وعیدین ودر روز های مبا رک مقاربت جنسی به عباره دیگر جماع ممنوع نمیبا شد اوقاتیکه دربین زوجین مقاربت جنسی ممنوع هست عبارت ازروز هاییکه زوجه  عادت ماهانه ویا نفاس ببیند ویا به خواطر حج ویا عمره یکی از زوجین در احرام داخل شود ویا روز هاییکه  در اعتکاف با شند روابط جنسی ممنوع میباشد ودر غیر این موارد روابط جنسی در یک  روز ویا رو زهای خاص ممنوع نمیاشد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید