دين وفطرت
آیا در قران کلمه “یک نفس” آدم و حواست؟

آیا در قران کلمه “یک نفس” آدم و حواست؟

در آیه یکم سوره نساء " ای مردم ، از پروردگارتان پروا کنید ، آن خدایی که شما را از یک نفس بیافرید…" می خونیم. آیا منظور از "یک نفس" آدم و حواست؟

جواب:

 البته، این آیه  معنی دیگر ندارد. در این آیه "یک نفس" تخم انسان می باشد که همه انسانها از این تخم آفریده شده اند.  در ادامه آیه مذکور  " و از آن دو تن مردان و زنان بسیاری را منتشر و پراکنده نمود.." آدم و حوا را قصد می کند.

ای مردم ، از پروردگارتان پروا کنید ، آن خدایی که شما را از یک نفس بیافرید  و از جنس او ( به همان گونه اعجازی ) جفت او را آفرید  و از آن دو تن مردان و زنان بسیاری را منتشر و پراکنده نمود و از خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید و از خویشاوندان پروا کنید ، که همانا خداوند پیوسته بر شما مراقب و نگهبان است

عبد العزیز باییندر

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها