دين وفطرت
آیا دندانپزشکی رفتن  در حال روزه  اشکال دارد؟  

آیا دندانپزشکی رفتن  در حال روزه  اشکال دارد؟  

آیا دندانپزشکی رفتن  در حال روزه  اشکال دارد؟  

همان طور که قبلا نیز گفتیم  در حال روزه  اجتناب مطلق از خوردن و آشامیدن و مقاربت جنسی واجب است. این چیزها روزه را باطل می کند.

 ولی کارهایی که دندانپزشک در فضای دهان بر روی لثه و دندان بیمار انجام می‌دهد، جزء اموری که باطل کننده روزه معرفی شده است نمی‌باشد. یعنی هیچ یک از کارهای دندانپزشکی از قبیل  کشیدن دندان، پر کردن آن و دیگر کارهایی که دندانپزشک در دهان بیمار انجام می‌دهد اشکالی ندارد. 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید