دين وفطرت
آیا دین اسلام دین صلح وهم پزیری هست ویا دین جنگ وجدال ؟

آیا دین اسلام دین صلح وهم پزیری هست ویا دین جنگ وجدال ؟

با سلام وعرض ادب میخواهیم پرسان بکنم آیا دین اسلام واقعا دین جنگ وجدال هست ؟ امروزه مما لک اسلامی را میبینیم در بسیار مملکت هایی که در آنها مسلمان ها زیست میکنند جنگ موجود هست.مثلا در افغانستان 99.99 نود نه اعشاریه نود نه فیصد مردم شان مسلمان هست ویا مسلمان بودن شان را ادعا میکنند با وجود آن درین کشور همه وقته جنگ هست در ین کشور مسلمان ها دارند یک دیگر شان را به قتل میرسانند واینرا جهاد مینا مند وامر دین شان میدانند میخواهم بپرسیم آیا واقعا دین اسلام دین جنگ هست یعنی جنک وجدال قتل وکشتار را امر میکند؟
وعلیکم السلام نخیر دین اسلام دین صلح وارامی دین آشتی وهم پزیری میباشد چون کلمه اسلام از ” سلم ” بکسر( س ) وجزم) ل ، م) گرفته شده هست ” سلم” معنی اش ، آشتی نمودن، نجات یافتن، اطاعت نمودن، تسلیم شدن و…. میایید ونیز احکام وقوانیرا که دین اسلام بنا نهاده وپیامبر صلی الله علیه وسلم آنرا تطبیق نموده نشان میدهد که دین اسلام دین صلح وآرامی ودین عدالت هست.
قبلاز اینکه اسباب ونتایج غزوات پیامبر صلی الله علیه وسلم را مورد غور وبر رسی نگرفته دین اسلام را یک دین جنگ ودین خنچر جلوه دادن فاقد دلیل مخالف عقل سلیم ومنطق مبیباشد .
مورخ مشهور محمد حمید الله در باره غزوات رسول الله صلی الله علیه وسلم یک کتاب نوشته هست ایشان درین کتابش در باره غزوات رسو ل الله صلی الله علیه وسلم چنین میفرماید : رسول الله صلی الله علیه وسلم بعداز اینکه به مدینه هجرت نمود برایش از جانب خداوند اجازه جهاد داده شد کم ویا بیش ده سال در قید حیات ماند ایشان درین مدت 27 بار به سفر (غزوه) برامد فقط در 9 نه این سفر ها (غزوات ) جنگ صورت گرفته مجموع سفر ویا ثریه هاییکه به امر رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت گرفت 38 میباشد محمد حمید الله این ار قام را
از تاریخ ابن هشام نقل میکند فقط اضافه میکند که در ین کتاب تعداد اشخاصیکه در ین غزه ویا سفر ها اشتراک نموده اند دقیق نمیباشد کم ویا بیش در همین سفر ها تعداد افراد ی که جانشان را ازدست داده اند چنین میباشد

در کتب تاریخ برمیاید که در ظر ف ده سال پیا مبر گرامی صلی الله علیه 38 بار امر غزوه ویا ثریه را داده اند غزوه به سفری گفته میشود که رسول الله خودش نیز به اون اشتراک بکند وثریه به سفری گفته میشود که رسول الله اشتراک نمیکند اما قمنده ویا رهبری اون سفررا به یک شخص با تجربه میسپارد وبرایش هدایت میدهد که این سفر را به نماینده گی خودش سوق و اداره بکند . در مجموع این سفر ویا غزوه ها کم ویا بیش 216 نفر از دشمن تلف شده و 138 نفر از مسلمانان شهید شده اند . پس معلوم میشود که دین اسلام دین صلح بوده نه دین قتل وقتال ونیز در قرآن آیات فراوانی موجود هست که به صلح تشویق میکند.
برای معلومات بیشتر در باره صلح در اسلام لطفا پیوند ذیل را مطا لعه بفر میایید

مسأله صلح در اسلام


.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید