دين وفطرت

آیا رقصیدن در مجالس شادی جایز هست؟

به نظرشما جشن عروسى چه ویژگیهایى دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا گوش دادن به موسیقی و آواز یا رقصیدن در عروسی یا در مجالس شادی جایز هست؟

پاسخ:

اگرمنظور از مجالس شادی لهو و شرابخوری و فساد باشد،بی شک جایز نیست. ولی مجلس عروسی محلی که در آنجا شرکتکنندگان به آهنگ ها گوش می دهند و رقص می کنند و جهت اظهار شادى و سرور کف می زنند اشکالی ندارد. و شرکت کردن در تالارهای که چنین مجالس در آنجا برپا می شود جایز هست. مگر این که مفسده خاصى بر آن مترتب شود،مانند نشستن روی سفره یا میزی که شراب گذاشته شده است. هرچند برای خوردن غذای حلال بنشیند و شراب نخورد جایز نیست.

دین اسلام دین فطرت است. امکان ندارد خداوندی که فطرت را آفریده با دینی که تشریع کرده با هم تعارضی داشته باشد. گوش دادن به موسیقی با طبع انسان انس دارد و حس شنوایی مارا نوازش می دهد. مگر ندیدیم که بچه نوزاد با گوش دادن به موسیقی(خواب آوا) آرام می شود؟ حتی شتری که غلیظ الطبع با شنیدن موسیقی تحت تأثیر قرار می گیرد و در راه رفتن تغییری ایجاد می کند؟ کسی منکر تأثیر موسیقی نیست، الا برخی که غلیظ الطبع و خشک سلوک هستند که منکر این حقیقت می باشند. نبی اسلام (ص) در مناسبات مختلف مثل ایام عید، عروسی، استقبال و … رخصت زدن دف، آوازه خوانی و خواندن اشعار و امثال آن را می داد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید