دين وفطرت
آیا زنان  می توانند بدون جوراب نماز بخوانند؟

آیا زنان می توانند بدون جوراب نماز بخوانند؟

 گرچه پوشاندن اعضایی بدن برای انسان  واجب است.  لیکن در جزئیات و مقدار پوشش بین زن و مرد از یک طرف، و بین حال نماز و نگاه نامحرم از طرف دیگر تفاوت‌هایی وجود دارد.

یکی از این تفاوت‌ها همین مطلبی است که سؤال فوق به دنبال روشن شدن آن است؛ یعنی موضوع عدم وجوب پوشاندن پا برای زن در نماز و وجوب حفظ آن از نگاه نامحرم.

این نکته را نیز باید توجه داشت که مراد از پا، همه انگشتان، کف، رو و پشت پا تا ساق است نه بالاتر از آن.

در نماز پوشاندن پا بر زن واجب نیست

پس همان‌گونه که به اشاره گذشت برای زن لازم نیست این قسمت از بدنش را در حال نماز بپوشاند و همین اندازه که ساق پا و بالاتر از آن پوشیده باشد نماز صحیح است.

منبع: یحیی شن اول، انس عالم اوغلو، "  آن نماز طول تاریخ بشریت" وقف سلیمانیه، اسطامبول 2016

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید