دين وفطرت
آیا زوج ضمن عقد نکاح، می‌تواند شرطى بگذارد که همسرش بعد از ازدواج کار نکند؟

آیا زوج ضمن عقد نکاح، می‌تواند شرطى بگذارد که همسرش بعد از ازدواج کار نکند؟

سوال

آیا زوج ضمن عقد نکاح، می‌تواند شرطى بگذارد که همسرش بعد از ازدواج کار نکند؟

پاسخ

ازدواج نیز عقد است و آنچه در مورد عقود مطرح است، آنست که طرفین عقد می‌توانند شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد مطرح کنند؛ در چنین حالتی طرفین نیز ملزم به انجام و رعایت شروط مطرح‌شده خواهند بود. هر شرطى که شرعاً صحیح باشد را با توافق زوج ضمن عقد حق دارد قرار دهد و اگر زوج قبول نکرد، آن شرط نافذ نیست..

.مرد حق دارد که به زنش اجازه کار کردن ندهد. چون شوهر بر روی زن مکلف است، ولی این شرط بنوع قانون توصیه نمی شود،

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید