دين وفطرت
آیا شخصی گناه شخص دیگری به دوشش گرفته میتواند؟؟

آیا شخصی گناه شخص دیگری به دوشش گرفته میتواند؟؟

شخصی به شخصی دیگر( برو تو فلان کاررا انجام بتی اگر گناه باشد گناهش به دوش من هست) بگوید . جایگاه چنین سخنی در دین مان چه میباشد. آیا شخصی میتواند گناه شخصی دیگری را به عهده اش بگیرد؟

در دین اسلام شخصی بودن جرم وگناه اصل قرار داده شده هست. بنا بر این هر شخصی  گناه ویا جرمی را انجام بدهد جزای آن گناه نیز به همون شخص مربوط میباشد. کسی گناه کسی دیگریرا متحمل شده نمیتواند در دین اسلام یک تعبیری به عنوان (تو انجام بدهی  گناهش به دوش من هست) جای ندارد. بالعکس شخصی به ار تکاب گناه شخص دیگر ی وصیله شود اون کس نیز گناه کار خواهیم شد چون یک فرد را تشویق وترغیب نموده هست که تا به گناه مرتکب شود. مضمون آیات راجع  درین مورد قرار ذیل میباشد.

 هر کس وساطت پسندیده ای کند، [تا کار خیری چون جهاد، احسان به مردم و حلّ مشکلات جامعه انجام گیرد] بهره ای از آن برای او خواهد بود، و هر کس وساطت ناپسندی کند [تا شرّی و باطلی به وجود آید و زیانی به مردم رسد] سهمی از [گناه و وبال] آن برای او خواهد بود؛ و خدا همواره نگهبان بر هر چیزی است (سوره انعام آیه 164)

 و هنگامی که به آنان گویند: پروردگارتان چه چیزهایی نازل کرده؟ می گویند: [چیزی نازل نکرده، آنچه به عنوان قرآن در دسترس مردم است، همان] افسانه های [دروغین] پیشینیان است . 

 سرانجام روز قیامت بار گناهانشان را به طور کامل و بخشی از بار گناهان کسانی که از روی بی دانشی گمراهشان می کنند، به دوش می کشند. آگاه باشید! بد باری است که به دوش می کشند. ( سوره النحل آیه 124الی125)

هر کس راه هدایت یافت تنها به نفع و سعادت خود یافته، و هر که به گمراهی شتافت آن هم به زیان و شقاوت خود شتافته، و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نگیرد، و ما تا رسول نفرستیم (و بر خلق اتمام حجّت نکنیم) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد. ( سوره اسراء آیه 15)

و کافران به مؤمنان گفتند: از راه ما پیروی کنید تا ما [اگر آخرتی و عذابی در کار باشد] گناهان شما را به عهده گیریم. و آنان [به اختیار خود] بر عهده گیرنده چیزی از گناهان اینان نیستند، آنان یقیناً [در پیشنهادی که به مؤمنان می دهند] دروغگویند،

و مسلماً بارهای [گناهان] خود را با بارهای دیگری [از گناهان کسانی که گمراهشان کردند] همراه با بارهای خود حمل خواهند کرد، و روز قیامت از آنچه [به خدا و پیامبر و قرآن] افترا می بستند، حتماً بازپرسی خواهند شد. (سوره العنکبوت آیه 12 الی 13)

و هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را برنمی دارد، و اگر سنگین باری دعوت کند که از بارش بردارند، چیزی از بار گناهش برداشته نمی شود، گرچه [دعوت شونده] از نزدیکان و خویشان باشد. تو فقط کسانی را بیم می دهی که در نهان از پروردگارشان می ترسند و نماز را برپا می دارند؛ و هر کس [از آلودگی ها] پاک شود به سود خود پاک می شود، و بازگشت فقط به سوی خداست. (سوره فاطر آیه 18)

 اگر کافر شوید [زیانی به خدا نمی رسانید؛ زیرا] خدا از شما بی نیاز است، و کفر را برای بندگانش نمی پسندد؛ و اگر سپاس گزاری کنید، آن را برای شما می پسندد. و هیچ سنگین باری، بار [گناه] دیگری را برنمی دارد. سپس بازگشت شما به سوی پروردگارتان خواهد بود، و شما را به آنچه انجام می دادید، آگاه خواهد کرد؛ زیرا او به نیّات و اسرار سینه ها داناست. (سوره الزمر آیه 7)

که هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را بر نمی دارد.

و اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست

و اینکه تلاش او به زودی دیده خواهد شد

سپس به تلاشش پاداش کامل داده خواهد شد.

و اينكه پايان [كار] به سوى پروردگار توست. (سوره النجم ایه 38الی 42)

ما را در فضای مجازی دنبال کنید