دين وفطرت
آیا شستن آعضای وضو یک مرتبه جایز است؟

آیا شستن آعضای وضو یک مرتبه جایز است؟

 

آیا شستن آعضای وضو یک مرتبه جایز است؟

پاسخ:

شستن اعضای وضو یک مرتبه فرض می باشد. در وضو، شستن صورت و دست ها در مرتبه ى اوّل واجب، مرتبه ى دوّم و سوم سنت رسو الله است.  باین  مستحبّ  می گویند. آيا مراد از مرتبه، ريختن آب است؟ يا منظور دست كشيدن است. به نظر شما می رسانیم که  ميزان ريختن آب يا دست كشيدن نيست، بلكه شستن تمام عضو است كه گاهى با چند بار ريختن آب، يك بار شستن حاصل مى شود.

عبد العزیز بایناندر 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها