دين وفطرت
آیا علومی که در قران کریم از آن ذکر نشده است برای ما ارزشی ندارد؟ -عبد العزیز باییندر

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید