دين وفطرت

آیا فروش انگور و مانند آن به شرط تهیّه شراب حرام است؟

آیا فروش انگور و مانند آن  به شرط تهیّه شراب حرام است؟

پاسخ:

باید دقت داشت که در اعانه بر کار گناه اینطور نیست که به طور کلّی هر عملی که به تحقّق حرام، کمک کند حرام باشد. مثلا کسی که انگوری را می‌فروشد و می داند که برخی از خریداران با آن شراب درست می کنند نمی توان از جهت اعانه، حکم به حرمت آن کرد. همچنین در آمدی که از این کار بدست می آید حرام نیست.  ولی بهتر است مسلمان از این کارها خودداری کند و در پی کارهای داشته باشد که اشکالاتی در آن ندارد. اهمیت کسب حلال در قران کریم  بسیار تاکید شده است که انسان روزی خود و فرزندان خویش را از راه‌ حلال به دست آورد.

بنابر این فروختن انگوروامثال آن حتی به شراب سازی و بدست آوردن کسبی اشکالی ندارد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید