دين وفطرت

آیا فطريه فرزند بالغ بر عهده خانواده است؟

سوال:

من دانشجوی دانشگاه هستم و در جایی کار نمی کنم یعنی  درآمدی ندارم. آیا زکات فطره ای را که در ماه رمضان مسلمانان می دهند  باید خودم بپردازد یا خانواده ام  از نام من بدهند اشکالی دارد؟

پاسخ:

كسی كه ديگری مانند پدر و مادر زکات فطره ی او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد. ولی در صورت توانايى زكات فطره خود را خودش بدهد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید