دين وفطرت
آیا قران خواندن در اوقات کراهت جایز است؟

آیا قران خواندن در اوقات کراهت جایز است؟

در اوقات کراهت فقط خواندن نماز نافله مجاز نیست و باید از نماز نافله در این اوقات امتناع ورزید.  ولی در دین ما  برای خواندن قران کریم وقت غیر مجاز ندارد و  خواندن قرآن در هر فرصت مستحب و نیکو است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها