دين وفطرت
آیا ما می توانیم زکات فطریه را به کنار بگذاریم تا بعدا به مستحقان بپردازیم؟

آیا ما می توانیم زکات فطریه را به کنار بگذاریم تا بعدا به مستحقان بپردازیم؟

وقت ادای زکات فطره، روز عید فطر قبل از انجام نماز عید است، پس بهتر است در این فاصله زکات فطره پرداخت بشود. ولی اگر برای کسی امکان پرداخت نیست یا در جایی هست که  دستش به مستحقان زکات نمی رسد می تواند آن را کنار بگذارد و بعدا به اشخاص مورد نظر بدهد. یا کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد، از طرف مالک نیّت زکات کند کافی است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید