دين وفطرت

آیا مجبور هستیم قربانی ام را از یک مسلمان بخریم

سلام من در یک از کشور های اروپائی زنده گی میکنیم در منطقه ای که من زنده گی میکنیم  مسلمان کم هست ونیز هیچ مسلمانی در منطقه ای که من زیست میکنیم  با خرید فروش حیوانات قربانی مصروف نمی‌باشد.  درین صورت من حیوان قربانی ام را از یک نفر غیر مسلم بگیریم به قربانی من کدام اشکال خواهد بود ؟

جواب: نخیر شما میتوانید ازهر شخصی که باشد حیوان قربانی تان را  خریده ذبح بکنید  چون در بین شرایطی اضحه چنین یک شرطی موجود نست باید آنرا از یک فروشنده مسلمان بخریم شما میتوانید قربانی تان را از هر جایی باشد میتواند  بخرید. فقط میخواهیم از ینکه شما در ا روپا زنده گی میکنید به یک  نقطه مهم اشاره بکنیم وقتی که اضحیه میخرید نباید از کریدیت بخرید یعنی شما از خواطر خریدن قربانی از یک بانک ربوی رفته کریدت گرفته قربانی بخرید آن وقت قربانی شما قربانی نخواهیم بود.. برای معلومات بیشتر در باره قربانی لطفا به پیوند ذیل مرا جعه بکنید.

چه گونه ای از حيوانات را می توان در عيد اضحی قربانی كرد؟

قربانی به صورت اشتراکی

گوشت قربانی را چگونه توزیع کنیم؟

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها