دين وفطرت
آیا مرد می تواند همسرش را مجبور کند که تا او با مادر شوهرش در خانه ای زندگی کند؟

آیا مرد می تواند همسرش را مجبور کند که تا او با مادر شوهرش در خانه ای زندگی کند؟

سوال :

آیا مرد می تواند همسرش را مجبور کند که تا او با مادر شوهرش در خانه ای زندگی کند؟

پاسخ:

زندگی کردن عروس با مادر شوهرش در خانه ای توصیه می شود. ولی این نباید در مقابل همسر  بعنوان یک بدهی محسوب شود.  مادر شوهر هم نباید به عروس اذیت بدهد. به شوهر و همسر ثواب است که به مادر یکدیگر خدمت کنند و این به رابطه بین آنها ناثیر گذار است

در زمان کذشته این حقوق درست ارائه نشده و  و نسبت به عروس مانند برده ای  رفتار کرده بودند.

عبد العزیز بایاندر

نظریه

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها