دين وفطرت
آیا مسح گردن و گوش  جایگاهی دارد؟

آیا مسح گردن و گوش جایگاهی دارد؟

آیا در وضو مسح گردن و قسمت بیرونی و درونی دو گوش جایگاهی دارد؟

در باره مسح گردن دلایلی وجود ندارد  ولی بدلیل اینکه گوش قسمتی از سر حساب می شود چند روایات در این باره وارد شده است وبنابراین بعضیها به مسح گوش اعتقاد دارند

. اما مسح نکردن گوش و گردن وضو را باطل نمی کند

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید