دين وفطرت
آیا موی سر حضرت پیامبر (ص)  دراز بود؟

آیا موی سر حضرت پیامبر (ص) دراز بود؟

آیا موی سر حضرت پیامبر (ص)  دراز بود؟

برخی از روایات در کتابهای روایات مربوط به شکل موی  سر حضرت رسول خدا (ص) عبارتند از:

حضرت عایشه روایت می کند: من با رسول الله در یک ظرف غسل می کردیم. و موی سر رسول الله تا نرمه گوش ایشان می رسید و آن قدر هم دراز نبود که تا شانه های حضرت برسد. (ترمذی، باب لباس 21)

موی سر رسول  الله  صلی  الله  عليه  ورسلم  تا نرمه گوش ایشان می رسید و در برخی از احادیث وارد شده است که موی سر ایشان تا شانه های شان می رسید

از ام هانی روایت است که هنگامی که رسول الله به مکه هجرت کرد  ديدم که  پيامبر (ص) موی خود را به صورت چهار گيسو بافته بود “. (ترمیذی لباس 39، ابن ماجه لباس 36، نسایی 10)

از انس بن مالک روایت می شود که موی سر پیامبر نه خیلی دراز و نه  خیلی کوتاه بود. موی سر ایشان میان گوشهایش و شانه هایش بود. (بخاری لباس 68، ترمذی لباس 21،)

در برخی روایات بیان شده که موی سر پیامبر اسلام (ص) تا حدی دراز بوده؛ اما درازی آن از نرمه گوش فراتر نمی رفته است.

موی سر رسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلم  مابین گوش ها و شانه هایش بود

طبق گفته نوائی، برای این که  این تفاوت ها بین احادیث دیده می شود که آن حضرت بعضی اوقات  موهایشان را دراز و بعضا کوتاه کرده بود.

بنابر این، بلند نگه داشتن  موی  سر از باب سنت  و عبادت  نیست بلکه از باب پیروی  از عرف و عادت  می باشد. ولی درست نیست  مسلمان موی سرش را مانند  مدلهای غیر مسلمان شبیه نماید،  در روایاتی وارد شده است که هر فردی  که خود را شبیه  قومی  نماید از آنها است.  و در شرح  این حدیث  گفته  شده  است: “فردی  که افعال خویش  را شبیه  آنان کند” و همچنین گفته  شده است: “فردی که شکل ظاهری  خویش را شبیه  آنان نماید”

برخی از روایات در کتابهای روایات مربوط به شکل موی  سر حضرت رسول خدا (ص) عبارتند از:

حضرت عایشه روایت می کند: من با رسول الله در یک ظرف غسل می کردیم. و موی سر رسول الله تا نرمه گوش ایشان می رسید و آن قدر هم دراز نبود که تا شانه های حضرت برسد. (ترمذی، باب لباس 21)

موی سر رسول  الله  صلی  الله  عليه  ورسلم  تا نرمه گوش ایشان می رسید و در برخی از احادیث وارد شده است که موی سر ایشان تا شانه های شان می رسید

از ام هانی روایت است که هنگامی که رسول الله به مکه هجرت کرد  ديدم که  پيامبر (ص) موی خود را به صورت چهار گيسو بافته بود “. (ترمیذی لباس 39، ابن ماجه لباس 36، نسایی 10)

از انس بن مالک روایت می شود که موی سر پیامبر نه خیلی دراز و نه  خیلی کوتاه بود. موی سر ایشان میان گوشهایش و شانه هایش بود. (بخاری لباس 68، ترمذی لباس 21،)

در برخی روایات بیان شده که موی سر پیامبر اسلام (ص) تا حدی دراز بوده؛ اما درازی آن از نرمه گوش فراتر نمی رفته است.

موی سر رسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلم  مابین گوش ها و شانه هایش بود

طبق گفته نوائی، برای این که  این تفاوت ها بین احادیث دیده می شود که آن حضرت بعضی اوقات  موهایشان را دراز و بعضا کوتاه کرده بود.

بنابر این، بلند نگه داشتن  موی  سر از باب سنت  و عبادت  نیست بلکه از باب پیروی  از عرف و عادت  می باشد. ولی درست نیست  مسلمان موی سرش را مانند  مدلهای غیر مسلمان شبیه نماید،  در روایاتی وارد شده است که هر فردی  که خود را شبیه  قومی  نماید از آنها است.  و در شرح  این حدیث  گفته  شده  است: “فردی  که افعال خویش  را شبیه  آنان کند” و همچنین گفته  شده است: “فردی که شکل ظاهری  خویش را شبیه  آنان نماید”

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید