دين وفطرت

آیا می توان در خواب پیامبر (ص) را دید؟

برخی ها می گویند که درعالم رؤیا رسول الله (ص) و یا کعبه را دیدند. حکم اینچنین خوابها چیست؟

پاسخ:

دیدن رؤیا یکی از حالات طبیعی انسان است.  ما در طول تاریخ بسیاری از افرادی را دیده ایم مدعی بودند که پیامبررا درخواب دیدند و از آن حضرت دستوراتی گرفتند و اعتقاد داشتند که آنها مقدسند و اشخاص برگزیده خدا هستند.

ولی در پاسخ باید بگوییم كه اگر انسان در خواب کسی را ببیند که آن شخص خودش را بعنوان پیامبرمعرفی می کند چطور باید تشخیص و باور کرد که وی پیامبراست؟  چطور می توان اوصاف صورت ظاهری و دیگر شمایل وی را تشخیص داد؟ آیا در زمان ما کسی هست که پیامبر را دیده باشد؟ از سوی دیگر مگر شیطان با ارائه کردن خود به عنوان پیامبر نمی تواند مردم را فریب دهد؟ البته می نواند.

در روایتی از رسول خدا  (ص) آمده است که می فرماید: “من رآنی فی منامه فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی”

“هر کس مرا در خواب ببیند ، حتما مرا دیده است؛ زیرا شیطان در خواب به صورت من در نمی آید.”

همچنین در ابن ماجه آمده است: “فإن الشیطان لا یتمثل بی”، “شیطان بر شکل من در نمی آید”

فرض کنیم این احادث صحیح  هستند و شیطان در قالب و شكل رسول خدا (ص) نمی تواند ظاهر شود. خوب، پس چگونه تشخیص بکنیم کسی را که در خواب دیده ایم خود پیامبربود؟  تعداد چنین سؤالاتی را می توان چند برابر کرد.

با توجه به این مطالب در می یابیم که خواب باعث افزایش فضیلت شخص نمی شود. انسان باید همانطور که خدا دستور داده است زندگی کند و از کتاب او  پیروی نماید.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید