دين وفطرت
آیا نکاح متعه جایز است؟

آیا نکاح متعه جایز است؟

می گویند که نکاح متعه تا زمان خلافت خلیفه عمر (رض) جایز بوده است و دستور خلیفه حرام شده است. آیا این ادعا درست است و در زمان پیامبر گرامی متعه مجاز بود؟

متعه و یا با نام دیگر صیغه بهرمند شدن زن و مرد از یک دیگر با تعهد کوتاه مدت حساب می شود که این مقاوله از مدت یک روز تا یک سال و بسیار می تواند باشد. بعد از اتمام مقاوله مرد به خانه خود زن هم به خانه خود می رود. متعه در مذهب شییعه مجاز است وباین خاطر در ایران وسعت یافته است.

متاسفانه، چنین مفهوم است که بر خلاف به منابع قرآن در داخل مذاهب اهل سنت هم دیده می شود و حضرت عمر(رض) را به این فتوی ابزار کرده اند.  گویا متعه از طرف خدای تعالی در قران کریم مجاز بوده و اصحاب گرامی از متعه بهرمند شده اند و لی حضرت عمر ان را حرام کرده و صیغه کنندگان را اعدام کرده است. این چنین حرفها کاملا دروغ است و ممکن نیست که پیامبر گرامی (ص) ما و اصحاب کرام از این چیز وسیخ استفاده کنند

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید