دين وفطرت
آیا پرداخت به بانک در مقابل خدمت جایز است؟

آیا پرداخت به بانک در مقابل خدمت جایز است؟

هزینه ای خدمات پولی در بانکها حق بانک می باشد و در قبال خدماتی که ارائه می‌دهد کارمزد دریافت می‌کند. مثلا بانکهایی که مانند  خدمات ارسال پول به خارج را اراعه می دهند بابت حواله ای پول از مشتریان خود هزینه  می گیرند و پرداخت  در مقابل این خدمت جایز است،  چون بانکها اعتباری را بر عهده دارد. معلوم است که بانک در مقابل  فیش، انتقال پول، امانت و عملیات های دیگرمبلغی  خرج می نماید.

در نتیجه در تمام نظام اقتصادی به خدمات بانک احتیاج دارد و در دوران کنونی  بدون آن نمی توانیم کارهایمان را انجام دهیم

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید